Home FAQ Campaigns About Articles

تامین مالی جمعی چیست؟

This is a draft article.

تامین مالی جمعی روشی برای تولید داده های عمومی است. در این روش شخصی که می خواهد داده عمومی را تولید کند، هزینه های تولید آن را تخمین می زند و سپس از کسانی که فکر می کنند این داده عمومی برایشان مفید است، دعوت می کند تا بخشی از این هزینه را پرداخت کنند. اگر داده عمومی مورد نیاز افراد زیادی باشد یا مورد نیاز زیاد افرادی خاص باشد، انتظار می رود که هزینه های آن تامین شود.